Všeobecné obchodné, predajné a dodacie podmienky

Odstavec 1. VŠEOBECNÉ

 1. Vo všetkých prípadoch sú všetky zmluvné vzťahy medzi spoločnosťou ALFIMEX s.r.o. (ďalej len Alfimex) a všetkými obchodnými partnermi (servisnými partnermi Alfimex) s ich odberateľmi viazané výhradne následujícími Všeobecnými obchodnými, predajnými a dodacími podmienkami (ďalej VOP). Akékoľvek odchýlenie sa od týchto podmienok je možné iba na základe písomného schválenia Alfimex.
 2. Kupujúci podáním objednávky alebo vstupom do akéhokoľvek zmluvného vzťahu s Alfimex, automaticky súhlasí s týmito aktuálnymi podmienkami.
 3. Tendre, vyhlásené Alfimexom, sú vždy nezáväzné. Tender sa pre Alfimex stáva záväzným iba v momente potvrdenia objednávky kupujúceho.
 4. Alfimex považuje za záväzné iba to, čo bolo potvrdené písomnou formou a potvrdené oprávnenou osobou konateľa alebo prokuristu spoločnosti na strane Alfimexu a na druhej strane oprávnenou jednajúcou osobou zákazníka alebo dodávateľa podľa aktuálneho výpisu z obchodného registra. Nepresnosti v potvrdení objednávky musia byť ohlásené nie neskôr ako desať dní odo dňa potvrdenia a vždy v písomnej podobe.
 5. Objednávka kupujúceho zbavuje záväznosti iba v prípade, že bola odmietnutá zo strany Alfimexu. K špecifikáciám a podmienkam objednávky, ktoré doplňujú alebo sa odchyľujú od možného tendru, bude Alfimex zaviazaný iba v prípade jeho písomného súhlasu s týmito zmenami.
 6. Dokumentácia, nákresy, špecifikácie, váhy a výkony majú iba informatívny charakter a nie su pre Alfimex záväzné.
 7. Je zakázané reprodukovať dokumentáciu bez súhlasu Alfimexu, vrátane reprodukcie výtlačkov, nákresu, rozvrhu a foto-materiálu. Alfimex zachováva všetky autorské i vlastnícke práva.

 8. Ceny sú definované podľa „EX-WORKS“. Zahrnutá je iba cena za holý produkt bez všetkých poplatkov, spojených s ďalším procesom prepravy, manipuláciou, uskladnením, poistením a pod. Všetky ďalšie náklady s transkaciou spojené, tj. poistenie, balné, transport a krytie príslušného rizika, vrátane vzniknutej daňovej záťaže si hradí v plnej výške kupujúci. Akékoľvek ďalšie náklady, vzniknuté v spojitosti s dodáním v ČR i z celého sveta budú taktiež hradené kupujúcim.
 9. V prípade zmeny jedného alebo viacerých fixačných faktorov ceny, či už predvídateľných alebo nie, v priebehu obchodného procesu alebo až po uzavretí zmluvy, je Alfimex oprávený patričným spôsobom ceny v zmluve pozmeniť. Z tohto prípadného navýšenia bude tiež účtovaná DPH v príslušnej sadzbe.
 10. Alfimex má tiež právo vyúčtovať kupujúcemu mimoriadne náklady spojené s výnimočnými úkonmi, aj keby tieto neboli s prestihom dohodnuté alebo predbežne objednané. Náklady vzniknuté v spojitosti s objednávkami, u ktorých už bola zahájená realizácia, budú plne hradené kupujúcim.
 11. V prípadoch, keď nie je dojednané inak, musí byť platba poukázáná na bankový účet Alfimexu maximálne do 30 dní od dátumu fakturácie. Neschopnosť kupujúceho dodržať tento termín zapříčiní, že sa kupujúci ocitne s platbou v omeškaní a to bez obdržania akejkoľvek upomienky.
 12. Alfimex si vyhradzuje právo požadovať buď čiastočnú, alebo plnú platbu v hotovosti pri doručení.
 13. Akékoľvek sťažnosti na poškodenie , žiadosť o náhradu pod zárukou alebo akékoľvek nároky na refundáciu od Alfimexu, nezbavujú zákazníka záväzku zaplatiť. Zákazník nie je ani oprávnený túto požadovanú kompenzáciu udávať ako dôvod pro neuhradenie kúpnej ceny.
 14. V prípade, že kupujúci nezaplatí plnú kúpnu cenu, je povinný naďalej hradiť úroky z omeškania ve výške 0,05% denne, a to od dátumu splatnosti faktúry až do dátumu úplného vyrovnania pohľadávky, pričom mu nebude v tomto zmysle zaslaná žiadna upomienka upozorňujúca ho na túto skutočnosť. Táto úroková miera je splatná v rámci všetkých nákladov špecifikovaných a vychádzajúcích zo sekcie 8 tohto odstavca.
 15. Všetky právne a iné súdne náklady, ktoré vznikly Alfimexu v spojitosti s vymáháním akýchkoľvek pohľadávok, budú hradené kupujúcim.
 16. Všetky produkty, které má Alfimex v držaní a ktoré patria (i v spoločnom vlastníctve) kupujúcemu, budú použité ako zástava všetkých pohľadávok, ktoré bude kupujúci v daný moment voči Alfimex vykazovať.
 17. Alfimex môže požadovať od kupujúceho predbežnú platbu v týchto prípadoch: pochybnosti o solventnosti klienta, požiadavka na bezpečnú dopravu, odvolanie managementu spoločnosti kupujúceho, bankrot, odňatie licencie. Zároveň se zbavuje zmluvných záväzkov do doby obdržania plnej platby.
 18. Všetky náklady na vystavenie elektronického platobného rozkazu vrátane dlhu s príslušenstvom zaplatí vždy a v celom rozsahu žalovaný dlžník.
 19. V prípade zníženia platobnej schopnosti alebo ztraty dôvery kvôli nesplneniu niektorých zmluvných podmienok môže Alfimex požadovať ako doplnenie záruky platobnej morálky zmenku od kupujúceho podpísanú tiež ručiteľom (avalom).

Odstavec 2. CENY A PLATBA

 1. Ceny sú definované podľa „EX-WORKS“. Zahrnutá je iba cena za holý produkt bez všetkých poplatkov, spojených s ďalším procesom prepravy, manipuláciou, uskladnením, poistením a pod. Všetky ďalšie náklady s transkaciou spojené, tj. poistenie, balné, transport a krytie príslušného rizika, vrátane vzniknutej daňovej záťaže si hradí v plnej výške kupujúci. Akékoľvek ďalšie náklady, vzniknuté v spojitosti s dodáním v ČR i z celého sveta budú taktiež hradené kupujúcim.
 2. V prípade zmeny jedného alebo viacerých fixačných faktorov ceny, či už predvídateľných alebo nie, v priebehu obchodného procesu alebo až po uzavretí zmluvy, je Alfimex oprávený patričným spôsobom ceny v zmluve pozmeniť. Z tohto prípadného navýšenia bude tiež účtovaná DPH v príslušnej sadzbe.
 3. Alfimex má tiež právo vyúčtovať kupujúcemu mimoriadne náklady spojené s výnimočnými úkonmi, aj keby tieto neboli s prestihom dohodnuté alebo predbežne objednané. Náklady vzniknuté v spojitosti s objednávkami, u ktorých už bola zahájená realizácia, budú plne hradené kupujúcim.
 4. V prípadoch, keď nie je dojednané inak, musí byť platba poukázáná na bankový účet Alfimexu maximálne do 30 dní od dátumu fakturácie. Neschopnosť kupujúceho dodržať tento termín zapříčiní, že sa kupujúci ocitne s platbou v omeškaní a to bez obdržania akejkoľvek upomienky.
 5. Alfimex si vyhradzuje právo požadovať buď čiastočnú, alebo plnú platbu v hotovosti pri doručení.
 6. Akékoľvek sťažnosti na poškodenie, žiadosť o náhradu pod zárukou alebo akékoľvek nároky na refundáciu od Alfimexu, nezbavujú zákazníka záväzku zaplatiť. Zákazník nie je ani oprávnený túto požadovanú kompenzáciu udávať ako dôvod pro neuhradenie kúpnej ceny.
 7. V prípade, že kupujúci nezaplatí plnú kúpnu cenu, je povinný naďalej hradiť úroky z omeškania ve výške 0,05% denne, a to od dátumu splatnosti faktúry až do dátumu úplného vyrovnania pohľadávky, pričom mu nebude v tomto zmysle zaslaná žiadna upomienka upozorňujúca ho na túto skutočnosť. Táto úroková miera je splatná v rámci všetkých nákladov špecifikovaných a vychádzajúcích zo sekcie 8 tohto odstavca.
 8. Všetky právne a iné súdne náklady, ktoré vznikly Alfimexu v spojitosti s vymáháním akýchkoľvek pohľadávok, budú hradené kupujúcim.
 9. Všetky produkty, které má Alfimex v držaní a ktoré patria (i v spoločnom vlastníctve) kupujúcemu, budú použité ako zástava všetkých pohľadávok, ktoré bude kupujúci v daný moment voči Alfimex vykazovať.
 10. Alfimex môže požadovať od kupujúceho predbežnú platbu v týchto prípadoch: pochybnosti o solventnosti klienta, požiadavka na bezpečnú dopravu, odvolanie managementu spoločnosti kupujúceho, bankrot, odňatie licencie. Zároveň se zbavuje zmluvných záväzkov do doby obdržania plnej platby.
 11. Všetky náklady na vystavenie elektronického platobného rozkazu vrátane dlhu s príslušenstvom zaplatí vždy a v celom rozsahu žalovaný dlžník.
 12. V prípade zníženia platobnej schopnosti alebo ztraty dôvery kvôli nesplneniu niektorých zmluvných podmienok môže Alfimex požadovať ako doplnenie záruky platobnej morálky zmenku od kupujúceho podpísanú tiež ručiteľom (avalom).

Odstavec 3. DODANIE 

 1. Časy dodania určené v tendroch, v potvrdení objednávok, zmluvách a podobne sú vždy bez záruky a nebudú nikdy právne záväzné. Samotná expirácia neznamená, že by záväzok nebol v plnej miere uspokojený. Napriek tomu bude Alfimex činiť všetko potrebné k tomu, aby v čo najväčšej miere dochádzalo k dodržovaniu zmluvných časov dodania.
 2. Proces dodania začína dňom po obdržaní a schválení objednávky.
 3. V prípade, že Alfimex prekročí dobu dodania z akéhokoľvek dôvodu, vynímajúc úmysel takto činiť, kupujúcemu nebude priznaná žiadna náhrada, možnosť z tohoto dôvodu rozviazať zmuvu ani toto neznamená nesplnenie akéhokoľvek záväzku, ktorý môže vyplývať z prísušnej zmluvy zo strany Alfimexu. Alfimex je povinný vstúpiť do detailnej diskusie so zákazníkom v prípade výrazného prekročnia avizovanej doby dodania.
 4. Za miesto dodania se obvykle považuje prevádzka dodávateľa Alfimex alebo sklad Alfimex s výnimkou prípadov, kedy je písomnou formou zazmluvnené miesto iné. Všetky náklady spojené s transportom a expedíciou, rovnako ako tie späté s rizikom, budú i nadaľej hradené kupujúcim.
 5. Dodanie sa považuje za splnené momentom, kedy produkty buď opustili skladovacie priestory alebo vo vchvíli, kedy Alfimex informoval kupujúceho o pripravenosti produktov pre špedíciu (dodanie).
 6. V prípade, že kupujúci neprijme tovar v období troch mesiacov od doby kedy bol o pripravenosti tovaru informovaný, je Alfimex oprávnený kupujúcemu účtovať náklady za uskladnenie.
 7. Režim čiastočného dodania. Čiastočné dodávky budú posudzované ako dodávky jednotlivé. Výrobky určené ku kompletácii, sa považují za dodané v okamžiku ich pripravenosti. V prípade, že s ohľadom na okolnosti, mimo vplyv Alfimexu, nebude možné realizovať test funkčnosti, dodávka sa i v takomto prípade považuje za splnenú.
 8. V prípade, že niektoré časti neboli dodané spoločne so zmontovanými produktami vzhľadom k neovplyvniteľným okolnostiam, ale kde i napriek tomu zmontované produkty fungujú, alebo v prípade, keď pôsobením tretích strán, nepatriacich k sieti dodávateľov Alfimexu, nebola dodávka celkom kompletná, bude Alfimex považovať svoj dodací záväzok za splnený, a to i v případě, že nebol obdržaný potrebný súhlas vedenia.
 9. Sťažnosti k produktom, aktivitám a faktúram musia byť vznesené v období štrnástich dní odo dňa doručenia alebo prevzatia.

Odstavec 4. Ručenie – Záruka

 1. Alfimex ručí za to, že jeho procesy sú založené na kvalitných postupoch, rovnako tak ako samotné výrobky zručne produkované s cieľom dosiahnutia vysokých štandardov remeselnej schopnosti. Neznížená je záruka, zazmluvnená v bode 5 tohto odstavca. Je platná na jeden rok po dodaní nových produktov a 6 mesiacov u dodaných použitých alebo repasovaných produktov, s ohľadom na dojednanie v odstavci 3 sekcii 5 týchto obchodných podmienok. Znížená záruka je v týchto prípadoch: pri dosiahnutí 10.000 sklápacích cyklov (pre válce, sklápací ventil, ovládanie a sklápaciu konštrukciu korby), pri dosiahnutí 300 prevádzkových hodín (pre PTO prevodovky a hydrogenerátory – hydromotory) alebo pri jazdení 100.000 km s podvozkom (pre olejové nádrže). Akákoľvek výnimka z podmienok, formulovaných v odstavci 4, musí byť pre každý kontrakt – v prípade súhlasu zo strany Alfimexu – potvrdená, a to vždy písomnou formou ešte pred tým, než sa produkty uvedú do činnosti a bežnej prevádzky.
 2. Záruka na vady musí byť vždy v písomnej podobe uplatnená najmenej štrnásť dní pred jej vypršaním. Prekročenie tejto doby znamená zároveň ukončenie zodpovednosti Alfimexu za tieto záruky. Právne námietky by mali byť vznesené v priebehu doby jedného mesiaca po upozornení Alfimexu.
 3. Po prijatí záručnej zodpovednosti budú vady výrobkov demonštrované a preukázané kupujúcim, Alfimexom odstránené bez akýchkoľvek záväzkov. Vadné produkty či ich časti musia byť uchované pre možnosť neskoršej inšpekcie Alfimexom z dôvodu objednávky uskutočnenej Alfimexom pre tretie strany, pre prípad nezpoplatneného zaslania do servisu Alfimex alebo priamo k výrobcovi reklamovanej časti v prípade, že to Alfimex písomne odsúhlasil.
 4. Výmena vadných častí v záruke se bude realizovať výhradne až po obdržaní týchto častí, vykazujúcich defekt. Vymenená súčasť sa stáva majetkom Alfimexu. Opravené a vymenené súčasti v žiadnom prípade nepredlžujú bežnú záruku.
 5. Produkty (alebo ich časti) dodané Alfimexom a vyrobené tretími stranami, ktoré vykázali nejakú vadu, spadajú pod záručné podmienky výrobcu tohto produktu a týmito se záruka pre tieto výrobky bude naďalej riadiť i vo vzťahu ku kupujúcemu.
 6. Vady súčastí produktov, spôsobené bežným opotrebovaním, rovnako ako poškodenie laku, náteru alebo vady spôsobené nepredvídateľnými vonkajšími silami, nespadajú pod záručnú garanciu.
 7. Kupujúci je povinný sa starať o produkty s náležitou starostlivosťou a v dobrej viere. Neprofesionálne zaobchádzanie, rovnako ako nedostatočná údržba v tom najširšom zymsle, zbavuje Alfimex akejkoľvek zodpovednosti za vzniknuzé prípadné vady. Taktiež v momente, kedy kupujúci sám zasiahne do výrobku, hlavne v rámci opráv alebo nejakého pozmenenia, záručná garancia zaniká.
 8. Záruka zanikne i v prípade, kdy vada bola spôsobená neodborným používáním veci, v prípade, že údržba nebola realizovaná podľa poskytnutých inštrukcií a nálepiek, kedykoľvek boli poškodené tesnenia a prípoje ventilov, alebo boli použité nevhodné oleje alebo mazivo alebo tlaky a prietoky boli použité bez súhlasu Alfimexu, kedykoľvek nie je možné zistiť příčinu závady a kedkoľvek tieto majú pôvod iný než je vada materiálu alebo zapríčinená zo strany Alfimexu. Možnosť uplatnenia záruky zanikne v prípade, že kupujúci nesplní akúkoľvek zo svojich povinností.
 9. Kedykoľvek Alfimex splní svoje povinnosti na základe danej záruky, bude toto považované za celkovú a úplnú kompenzáciu.

Odstavec 5. Riziká

 1. Ihneď po dodaní alebo upozornení na premiestnenie, čokoľvek nastane skôr, je riziko všeobecného poškodenia, ktoré produkty môžu utrpieť (vrátane poškodenia pri transporte, ohni, vode, pri krádeži, defraudáci, atď.) prensené na kupujúceho. Kupujúci by sa mal z tohto dôvodu riadne poistiť oproti všetkým prípadným škodlivým udalostiam.
 2. Produkty, ktoré boli doručené Alfimexu z dôvodu ich inšpekcie, opravy alebo inej práce, zostanú v držaní Alfimexu, ale riziká s týmto spojené sú v plnej miere kryté kupujúcim. Alfimex nebude v žiadnych prípadoch tieto produkty poisťovať proti akýmkoľvek možným rizikám.

Odstavec 6. Vyššia moc

 1. Alfimex nie je zodpovedný za akékoľvek straty alebo poškodenia, ktoré kupujúci utrpel na základe omeškania alebo neúplného či žiadneho plnenia podmienok zmluvy v prípade zásahu vyššej moci na straně Alfimexu.
 2. V případě, kde vyššia moc trvá dlhšie ako tri mesiace, je Alfimex oprávený pozastaviť realizáciu zmluvy alebo zmluvu vypovedať, a to iba na základe písomného prehlásenia, bez súdnej interferencie a bez povinnosti toto akokoľvek kompenzovať. Po ukončení zmluvy je Alfimex oprávnený u kupujúceho nárokovať refundáciu nákladov vzniknutých v rámci svojich procesov pri započatí plnenia kontraktov.
 3. V prípade udalosti vyššej moci Alfimex v čo najkratšej možnej dobe kupujúceho kontaktovať.

Odstavec 7. Zodpovednosť

 1. S výnimkou úmyselného zavinenia stranou Alfimex a s výnimkou špecifikovanou v odstavci 4, sekci 9, je Alfimex oslobodený od všetkej povinnosti k odpovednosti za škody ako je strata zisku či iné poškodenie, vzniknuté priamo alebo nepriamo na základe dôsledkov vzniknutých nárokovaním tretími stranami.
 2. Kupujúci poskytne Alfimexu všetku náhradu za akékoľvek náklady, poškodenie, straty a úroky, ktoré vznikli v spojitosti s nárokováním zodpovednosti zo strany tretích osôb, voči ktorým Alfimex podľa týchto podmienok nechová žiadnu zodpovednosť.
 3. Naďalej bude kupujúci kompenzovať Alfimexu všetky náklady, poškodenia, straty a úroky, ktoré vznikli v súvislosti s porušením patentov, licencií, autorských práv alebo akýchkoľvek iných práv tretích strán v rámci dát, použitých pri realizácii objednávky adresovanej Alfimexu.

Odstavec 8. Rezervované vlastníctvo a zálohová práca

 1. Vlastníctvo dodaných produktov alebo produktov určených k dodaniu, prejde v plnom rozsahu na kupujúceho iba za podmienok úplného vyrovnánia všetkých zaväzkov voči Alfimexu v súvislosti s dodáním týchto výrobkov, či už s montážou alebo bez nej.
 2. Alfimex musí byť kupujúcim okamžite informovaný o akomkoľvek zhoršení jeho finančnej situácie alebo o akejkoľvek inej zmene, která by mohla mať zásadný vplyv na uspokojenie zmluvných zaväzkov. Kedykoľvek nebude kupujúcí schopný splniť svoje záväzky, je Alfimex oprávnený odobrať späť dodané produkty.
 3. Kupujúci, ktorý nie je vlastníkom produktov jemu dodaných, nie je oprávený používať tieto produkty ako akúkoľvek zástavu tretím stranám, nijak ich ďalej postupovať, prenajímať ich, vymieňať ich, zasielať alebo s nimi akokoľvek inak nakladať.
 4. V prípade, že dodané produkty vo vlastníctve Alfimexu sú súčasťou väčšieho hlavného celku, kupujúci musí previesť na Alfimex vlastnícke práva k tomuto celku v hodnotovom rozmedzí korešpondujúcim k cene týchto dodaných čiastkových produktov.
 5. Kupujúci je povinný spolupracovať s Alfimexom v rámci krízových opatrení a chrániť jeho majetok. Kupujúci je povinný v prípade bankrotu a následného zadržania majetku správcom konkurznej podstaty informovať súdneho vykonávateľa o majetku Alfimexu, který se nachádza v inventári kupujúceho (úpadcu).
 6. Produkty kupujúceho, ktoré boli predané Alfimexu za účelom opravy, montáže či inej kompletácie, je Alfimex oprávnený zadržať – pokiaľ sa tak Alfimex rozhodne – až do doby, než kupujúci splní všetky záväzky voči Alfimexu.

Odstavec 9. Zrušenie

 1. V prípade, že Alfimex písomnou formou súhlasí so zrušením objednávky, kupujúci je i naďalej povinný odkúpiť všetky materiály, či už použité alebo nie, za nákupnú cenu do vyriešenia úhrady strát vyplývajúcich zo zrušenia vrátane desaťpercentného stornopoplatku (z celkovej kúpnej ceny).
 2. V tejto situácii je kupujúci tiež povinný nahradiť straty na devízovom kurze, které boli zapríčinené zrušením objednávky a obchodného prípadu.
 3. Ďalej je kupujúci povinný zabrániť možným nárokom tretích strán, vyplývajúcích zo zrušenia objednávky a obchodného prípadu.

Odstavec 10. Balné

 1. Mimo inak písomne zazmluvnených prípadov, bude balné v plnej výške vždy hradené kupujúcim podľa štandardov Alfimexu a/alebo podľa posúdenia Alfimexu. Baliaci materiál nebude vzatý nikdy späť a Alfimex ani nebude zodpovedný za akúkoľvek ďalšiu likvidáciu či inú manipuláciu s baliacim materiálom.

Odstavec 11. Nákresy, dokumenty a zariadenie

 1. Nákresy, dokumenty a zariadenie nesmú byť kopírované, napodobňované a ani akokoľvek sprístupnené třetím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu zo strany Alfimexu. Účtovníctvo nákladov, plány, náčrty, nákresy, uvedené veľkosti a váhy, katalógy, obrázky a iné dokumenty narysovné Alfimexom, zostávajú vo výlučnom vlastníctve Alfimexu i v prípade, že za ne kupujúci zaplatil. Tieto nákresy, dokumenty a zariadenia musia byť vrátené Alfimexu ihneď, keď o to požiada. Zariadeniami sú myslené také meradlá, kolky, formy, testovacie zariadenia a nástroje.
 2. Vyjadrenia a informácie ze strany Alfimexu, ako i kalkulácie a výsledky testov, ktoré boli použité ako predpokladaný výstup produktov určených k meraniu, nie su nijako pro Alfimex zaväzujúce. Dodané produkty môžu vykazovať odchýlky od takto vyjadrených hodnôt. Minimálne odchýlky sú prístupné i v prípade, keď sa Alfimex písomne zaviazal k presnému dodržaniu zmluvných hodnôt.

Odstavec 12. Montáž

 1. Keď je montáž produktov určených k dodaniu zakotvená v zmluve, v cene už bude táto kompletácia započítáná a to platí iba pre prípad, keď sa montáž uskutoční v Alfimex servise alebo Alfimexom vybraným servisným partnerom ako treťou autorizovanou stranou.
 2. Montáž, ktorá se nebude realizovať v Alfimex servise alebo u Alfimexu vybranom servisnom partnerovi ako tretej strany, bude samostatná montáž celá na riziko a účet kupujúceho. V druhom prípade dohody inštalačné práce u kupujúceho musí kupujúci poskytnúť Alfimexu všetku potrebnú asistenciu, materiály, zariadenie a možnosti ubytovania, pričom bude dbať na dodržovanie všetkých bezpečnostných a právnych predpisov súvisiacich so zazmluvnenou inštaláciou. Náklady na cestovné a ubytovanie budú kupujúcemu vyúčtované oddelene.
 3. Pre tieto montážne procesy sú platné podrobné záručné podmienky, pokiaľ zmluvou nebude písomne uzavretá iná dohoda.

Odstavec 13. Rozviazanie zmluvy

 1. V prípade, že kupujúci akokoľvek nedodrží svoje záväzky zazmluvnené s Alfimexom, je s týmto v omeškaní a poskytne Alfimexu právo pozastaviť plnenie zmluvy a to bez akejkoľvek upomienky či súdnej interferencie, výkon zmluvy vrátane pridružených dojednaní až do doby, pokiaľ nebudú zabezpečené všetky pohľadávky voči Alfimexu alebo pokiaľ nedôjde k čiastočnému alebo úplnému rozviazaniu zmluvy vrátane přidružených dojednaní, pričom tieto práva nemajú žiadny dopad na iné existujúce právne nároky zo strany Alfimexu a ani Alfimex nezaväzujú k akýmkoľvek ďalším náhradám v tomto zmysle.
 2. Zastavenie licencie, likvidácie spoločnosti kupujúceho, zmrazenie inventára, bankových účtov alebo podobné, oprávňujú Alfimex odstúpiť od všetkých zmlúv, ktorých vykonanie ešte nezačalo alebo bolo len z časti reaizované, vrátane všetkých ďalších příslušných dohôd, a to bez akejkoľvek upomienky či súdnej interferencie. V tomto prípade stráca kupujúci všetky oprávnenia, definované preňho touto zmluvou, zatiaľ čo Alfimex je oprávnený nárokovať okamžitú náhradu nákladov spojených s ich doručenými produktami a vykonanými úkonami. Kupujúci bude z akejkoľvek náhrady jeho osobe v tejto súvislosti vylúčený.

Odstavec 14. Obmedzenie

 1. Všetky nároky kupujúceho, vyplývajúce zo zmluvy uzavretej s Alfimexom, pre ktoré platia tieto VOP, musia byť vznesené nie neskôr než dvanásť mesiacov od chvíle dokončenia takejto zmluvy. 

Odstavec 15. Jazyk

 1. V prípade nejasností či rozkolu preloženého textu týchto VOP v inom jazyku, bude vždy rozhodovať explicitné ujednanie formulované v českom jazyku v tomto texte.

Odstavec 16. Aplikované právo: Zodpovedný súd

 1. Všetky kontrakty a zmluvy sa riadia hmotným právom zeme Českej republiky príslušnej pre Alfimex, pre ktorú sú tieto VOP platné, s výnimkou Viedenskej obchodnej konvencie z roku 1980. Použitým právom pre Alfimex je obchodný zákonník Českej republiky v platnom znení.
 2. V prípade, že nastanú akékoľvek rozkoly v zmluvných vzťahoch mezi Alfimexom a kupujúcim v Českej republike i v zahraničí, tieto rozpory s kupujúcím budú v prvej a najvyššej inštancii rozhodované jedným, či viacerými atrubútmi, určenými pre toto arbitrážne konanie výborom a predpismi Českej Hospodárskej komory.